Hitem a római katolikus hit.
Hitvallásom az apostoli hitvallás:
Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében, hiszek Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; keresztre feszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
 Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek egységét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.